Advokathuset Funch & Nielsen, cvr.nr. 37120669, er organiseret som partnerselskab (P/S). Vore forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som vi leverer til klienten, medmindre andet skriftligt er aftalt. Forretningsbetingelserne gælder for de opgaver, der overlades Advokathuset Funch & Nielsen P/S den 1.1.2017 eller senere.

Inhabilitet – interessekonflikt

Ved opstarten af en ny opgave gennemføres en  intern procedure, der vil afdække evt. problemstillinger i tilknytning til inhabilitet eller anden interessekonflikt.

Forsikring

Alle advokater hos Advokathuset Funch & Nielsen P/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring, Gl. Kongevej 60, 1790 København V., policenr. 900 451 2682. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokathuset Funch & Nielsen P/S og dettes advokater, uanset hvor advokat-virksomheden udøves.

Ansvar

Advokaterne hos Advokathuset Funch & Nielsen P/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne hos Advokathuset Funch & Nielsen P/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herunder gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk Advokathuset Funch & Nielsen P/S rådgiver udelukkende om dansk ret, dog således at vort ansvar er begrænset til Dkk 10 millioner for hver enkelt sag.

Advokathuset Funch & Nielsen P/S er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører, som Advokathuset Funch & Nielsen P/S, efter aftale med klienten, har anmodet om at bistå i sagen, eller som Advokathuset Funch & Nielsen P/S har henvist klienten til.

Enhver tvist mellem en kunde og Advokathuset Funch & Nielsen P/S skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol. Vi er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om rådgiveransvar. Vort ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab.

Fortrolighed

Alle oplysninger, som medarbejdere hos Advokathuset Funch & Nielsen P/S modtager fra vore klienter i forbindelse med vor assistance, er   underlagt den for advokater gældende tavshedspligt, og vi behandler sådanne oplysninger med den største fortrolighed.

Advokathuset Funch & Nielsen P/S vil som udgangspunkt kommunikere pr. e-mail. E-mails vil ikke blive krypteret, medmindre klienten konkret kræver dette. Det forudsættes således, at klienten er indforstået med, at informationer af fortrolig karakter udveksles pr. e-mail, og at denne udveksling, som følge af denne manglende kryptering, kan være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger som følge af denne kom-munikationsform kommer til andres kundskab.

Hvidvaskning

Advokathuset Funch & Nielsen P/S er som advokatfirma omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Efter denne lov er vi forpligtede til at foretage kundekendskabsprocedure for både nye og eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

For efterlevelse af reglerne vil klienter hos Advokathuset Funch & Nielsen P/S i forbindelse med oprettelse af en ny sag blive anmodet om at udlevere persondokumentation, typisk i form af kopi af pas eller kørekort samt adresseoplysninger.

Loven pålægger os at opbevare disse oplysninger i 5 år efter kundeforhol-dets ophør.

Honorar

Vort honorar fastsættes på baggrund af den tid og den grad af specialist-viden, der er påkrævet til den pågældende opgaveløsning, ligesom der tages højde for den konkrete medarbejders erfaring.

Endvidere sker honorarfastsættelsen under hensyntagen til en samlet vurdering af sagens karakter og resultat, sagens værdi og betydning for klienten, arbejdets karakter og det ansvar, der er forbundet med opgavens udførelse.

Ydermere tages der hensyn til, om der er udført arbejde udenfor normal arbejdstid og arbejde af særligt hastende karakter.

Normalt faktureres der efter endt opgaveløsning, men ved længerevarende sager faktureres kvartalsvist.

Det kan forekomme, at der anmodes om indbetaling af á conto-beløb, hvorefter der ved opgaveløsningens afslutning vil blive udarbejdet endelig afregning.

Udlæg

Evt. udlæg for kunden vil løbende blive opkrævet.

Klientmidler

Klientmidler forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler (klientkontovedtægten).

Lov om indskyder- og investorgarantiordning i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der gælder samme regler for de penge, klienter har i banken via vores klientbankkonto, som gælder for de penge, privatpersoner selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste penge ud over 100.000 euro, som indskyderne har stående i banken.

Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse.

Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder, at klienter potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 euro. Hvis klienter både har penge på egne konti og på advokatfirmaets klientbankkonto i samme bank, kan der max. blive dækket i alt 100.000 euro via garantiordningen.

Klientkontomidler indsættes i pengeinstitut og forrentes iht. det konkrete pengeinstituts vilkår, herunder kan der være tale om negativ forrentning og at der kan blive opkrævet gebyr for kontoen.

Ændringer & fortolkning

Disse forretningsbetingelser kan ændres af Advokathuset Funch & Nielsen P/S uden varsel og gældende for nye sager, der påbegyndes efter   ændringen.

Ved forståelsen af disse betingelser skal alle aspekter af en transaktion eller et forretningsforhold forstås som ét forhold, uagtet det involverer flere juridiske personer, der er associeret med klienten, og uagtet om disse juridiske personer faktureres separat. Tilsvarende skal alle juridiske personer, der er associeret med klienten, samlet betragtes som én klient i relation til disse betingelser.

Klageadgang

I tilfælde af utilfredshed med Advokathuset Funch & Nielsen P/S´ rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt kan klienten til enhver tid kontakte den ansvarlige partner.

Klienter kan indbringe klager over rådgivning eller/og det beregnede salær for Advokatnævnet.

Advokatnævnets kontaktoplysninger er:
Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Tlf. 33 96 97 98.

http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx